Brief aan informateur

De Tweede Kamer
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag


Geachte mevrouw Hamer,

In de eerste helft van 2021 hebben wij op verzoek van de Commissie Economische Zaken en Klimaatbeleid een wetenschapstoets op het klimaatbeleid uitgevoerd. De bevindingen daarvan achten wij relevant voor de kabinetsformatie.

We komen op drie kernpunten die in een toekomstig regeerakkoord, naast de huidige maatregelen, een plek zouden moeten krijgen indien we een kans willen houden op een voldoende, effectieve en haalbare Nederlandse bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs:

  1. Het klimaatbeleid moet de systeemtransities die nodig zijn voor klimaatneutraliteit in 2050, en de voorwaardelijkheden daarvoor centraal zetten en monitoren, om zowel adaptatie- als mitigatiedoelen in zicht te houden;
  2. Het klimaatbeleid voor 2030 moet zo veel mogelijk consistent zijn met de veel grotere uitdaging voor 2050 en daarna, en rekening houden met onvermijdelijke onzekerheden;
  3. Voor een eerlijke klimaattransitie voor alle belanghebbenden – van bedrijven tot burgers in al hun verscheidenheid – zijn specifiek beleid en meer gegevens nodig.

Bijgaand de korte weergave van de uitkomsten van de wetenschapstoets met concrete aanbevelingen. De volledige wetenschapstoets, in lijn met artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet, is hier te vinden.

Naast het handhaven van de huidige ambities en maatregelen zou het regeerakkoord derhalve gekenmerkt moeten worden door het centraal zetten van systeemtransities, aandacht voor de doelen in 2030 en 2050, en een eerlijke transitie.

We staan graag tot uw beschikking voor verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Heleen de Coninck (Technische Universiteit Eindhoven)
Prof. Dr. Gert Jan Kramer (Universiteit Utrecht)


Kopie: Klimaatwoordvoerders Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks  • First Published
  • 20 August 2021
  • Information
  • Kernpunten ‘wetenschapstoets’ Tweede Kamer klimaatbeleid. (only in Dutch)

Stichting The Sustainable Industry Lab

Princetonlaan 8a, 3584 CB Utrecht,
The Netherlands
P. O. Box 80.115, 3508 TC Utrecht,
The Netherlands

Email: info@sustainableindustrylab.nl
Chamber of Commerce: 80381375

Follow us: Twitter · LinkedIn